Friday, 23 January 2009

دستگیری حجت کلاشی مسئول سازمان جوانان حزب پان ايرانيسبامداد امروز مسئول سازمان جوانان حزب پان ايرانيست از سوي وزارت اطلاعات بازداشت شد.
حجت کلاشی مسئول سازمان جوانان حزب پان ايرانيست در ماههای اخیر به شدت زير فشار دستگاه امنيت حاكميت فرقه اي بوده و پیاپی به اداره اطلاعات احضار می گرديد.ايشان ۳ روزپیش به صورت تلفنی باز هم به اداره اطلاعات احضار شده و چند ساعت پیش در ساعت ۹ بامداد امروز ۱ بهمن ماه ۱۳۸۷ در تهران بازداشت شد.
گفتني است در پي ادامه يافتن مبازرات بي وقفه سياسي از سوي حزب پان ايرانيست به عنوان تنها حزب ناسيوناليست و اپوزيسيون داراي تشكيلات در درون ميهن و بويژه كوشش هاي سازمان جوانان حزب پان ايرانيست مانند گردهمايي روبروي سفارت امارات در تهران ، شركت فعال در روز دانشجو و برافراشته شدن پرچم حزب در دانشگاه تهران ،برگزاري نشست هاي پياپي هفتگي در تهران و شهرستانها و پيگيري ديگر مطالبات ملي ملت ايران در امسال فشارهاي دستگاه اطلاعات و امنيت به هموندان حزب پان ايرانيست اوج گرفته است.احضارهاي پياپي همرزمان ما در تهران و شهرستان ها و جلوگيري از برگزاري كنگره دهم حزب در مهرماه امسال از جمله اين موارد مي باشد.-- به اميد ايراني آباد و آزاد در سايه حاكميت ملي پاينده ايران * مزدك *تريبون آزاد پان ايرانيست در خوزستانhttp://www.paniran.blogfa.blogfa.com/

No comments:

Post a Comment